Wersje językowe

DARMOWA PRZESYŁKA OD 350 ZŁ * NIE DOTYCZY MEBLI. PRZESUŃ PŁATNOŚĆ O TYLE ILE POTRZEBUJESZ- SKORZYSTAJ Z PŁATNOŚCI TWISTO!!!!

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM   www.bonbonkids.pl

BON BON KIDS SP. Z O.O.

UL. NARUSZEWICZA 27

02-627 WARSZAWA

NIP: 5213772108

(dalej: „Regulamin”)

Właścicielem sklepu internetowego www.BonBonKids.pl prowadzonego w domenie www.bonbonkisd.pl (dalej: „Sklep”), z siedzibą w Warszawie przy ul.Naruszewicza 27, 02-627  , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668768, posiadającą REGON:366804605, NIP:521-21-08, (dalej: „Sprzedawca”).

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa:
   1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu,
   2. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach Sklepu,
   3. tryb postępowania reklamacyjnego,
   4. zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.
  2. Za „Klienta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę zamierzającą dokonać zakupu w Sklepie, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, składającą zamówienie w Sklepie, będącą pełnoletnią osobą fizyczną albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
  3. Za „Konsumenta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”).
  4. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów Sprzedawcy oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
  5. Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu internetowego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:
   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego;
   3. dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;
   4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych ze Sprzedawcą w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez Sprzedawcę złożonego zamówienia;
   5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.
  7. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem jego interesów.
  8. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
   3. posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  9. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy.
  10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.

 2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez domenę internetową: www .bonbonkids.pl na której można składać zamówienia.
  2. Umowa sprzedaży zawarta przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu z Klientem, będącym Konsumentem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U z 2017 r., poz. 683) (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).
  3. Sprzedawca umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów związanych z wyposażeniem wnętrz , dodatków dla dzieci i dorosłych. dalej: „Towar” lub „Towary”).
  4. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu dotyczące Towarów (w tym opisy i zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne Kodeksu cywilnego.
  5. Klient może korzystać ze Sklepu i składać zamówienia bez dokonywania rejestracji.
  6. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna i zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu. Aby dokonać rejestracji konta użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. hasło,
   4. adres zamieszkania,
   5. numer telefonu.
  7. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie konta użytkownika.
  8. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez Klienta. Hasło powinno składać się z od 5 do 16 znaków. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.
  9. Klient po dokonaniu rejestracji konta użytkownika, może składać zamówienia dokonując wyboru Towaru lub Towarów z wykorzystaniem przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się przy Towarach dostępnych w Sklepie oraz wypełnienie stosownego formularza zamówienia znajdującego się na stronach internetowych Serwisu po przejściu do zakładki "mój koszyk".
  10. Klient nieposiadający konta użytkownika składa zamówienie poprzez dokonanie wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia, wypełnienie formularza zamówienia, w którym wskaże dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  11. Wybrane Towary trafiają do Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.
  12. Niektóre produkty Sprzedawcy, których informacja i specyfikacja została podana na stronach Sklepu internetowego nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług Sklepu internetowego. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w Koszyku. Na karcie produktów tego typu znajduje się informacja o dostępności wyłącznie w salonie Sprzedawcy.
  13. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia, potwierdza znajomość warunków sprzedaży, akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  14. W formularzu zamówienia Klient powinien wskazać:
   1. ilość i rodzaj zamawianych Towarów;
   2. wybrany sposób płatności;
   3. wybrany sposób dostawy;
   4. adres, na który zamówione Towary mają być dostarczone;
   5. NIP, jeśli Klient żąda wystawienia faktury, a także adres do faktury, jeżeli adres na fakturze ma być inny niż adres dostawy.
  15. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Zamów i Zapłać”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostawy za zamówione Towary.
  16. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  17. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
   1. prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,
   2. jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia,
   3. w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedawcy.
  18. W przypadku opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamów i Zapłać”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.
  19. W przypadku opcji płatności za pomocą PayU/PayPal, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamów i Zapłać” Klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje PayU SA zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www.
  20. W przypadku opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
  21. Umowa sprzedaży Towarów, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty za pobraniem, zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamów i Zapłać”.
  22. Umowa sprzedaży Towarów, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  23. Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży produktów przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego zgodnie z ust. 6 powyżej potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.
  24. Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem.
  25. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta
  26. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych,
   2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych Klienta, podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania,
   3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu.

 3. CENY

  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.
  2. Cena Towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji na stronie Sklepu nie obejmuje opłaty za dostawę. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Towaru i opłata za dostawę, które zostaną przez Sprzedawcę podane w potwierdzeniu zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów dostępnych na stronie Sklepu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych, przed zmianą ceny. Do takich zamówień zastosowanie mają ceny podane przy Towarze w chwili złożenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
  2. Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu. W przypadku produktów dostępnych w salonie Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia wynosi od 3-7 dni roboczych. W przypadku produktów sprowadzanych pod indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 4-6 tygodni.
  3. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia z tego powodu, że produkt będzie niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego produktu o właściwościach skonfigurowanych przez Klienta, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy ze Sprzedawcą.
  5. Sprzedawca poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.
  6. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.
  7. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostępności, towar jest wysyłany wspólnie w momencie skompletowania. Na życzenie Klienta możemy rozdzielić przesyłki.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie zakupionego Towaru do Klienta spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem dostawy podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  9. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powinien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy.

 

DOSTAWA

Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego w naszym sklepie i są doliczane na końcowym etapie składania zamówienia.

Czas dostawy to czas przygotowania do wysyłki po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po złożeniu zamówienia “za pobraniem” + czas transportu.Paczki pocztowe wysyłamy od poniedziałku do piątku.

 

Dostawa Akcesoriów 

1. PRZESYŁKA KURIERSKA – przesyłka w cenie 15 zł dotrze do Państwa w ciągu jednego dnia (od daty nadania) na terenie całej Polski. Paczki nadawane są dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie. Od 350,00 zł przesyłka GRATIS dla zamówień przedpłaconych.

2. PACZKOMAT  - to system skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Osoba robiąca zakupy na stronie bimbla.pl – po zamówieniu przesyłki do Paczkomatu - otrzyma SMS i e-mail z kodem odbioru w momencie dostarczenia przesyłki do wybranego Paczkomatu. Aby odebrać przesyłkę wystarczy wpisać na panelu Paczkomatu numer telefonu komórkowego oraz otrzymany kod odbioru, a skrytka z oczekiwaną przesyłką otworzy się. Koszt przesyłki do Paczkomatu wynosi 11 zł.

Przesyłka trafia do Paczkomatu w 1 dzień roboczy po nadaniu przesyłki, czyli zazwyczaj do 48h od złożenia zamówienia. 

Jeśli Klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 dni, zostanie ona przewieziona do najbliższego Oddziału InPost. O adresie, pod którym paczka będzie czekać do odbioru Klient zostanie poinformowany SMS-em i e-mailem. W przypadku nieodebrania przesyłki w ciagu 14 dni od momentu doręczenia jej do Paczkomatu, InPost zwróci przesyłkę nadawcy.

3. PRZESYŁKA KURIERSKA za pobraniem - koszt 19 zł.

4. ODBIÓR OSOBISTY na terenie Warszawy możliwy jest po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt z nami: office@bonbonkids.pl

 

Dostawa Mebli

Meble dostarczamy dostarczamy przede wszystkim transportem doładunkowym/ indywidualnym lub paletowym, kiedy pozwalają na to gabaryty ładunku.

Przy zakupie za pośrednictwem sklepu internetowego, system pokazuje możliwość wyboru za pobraniem , możliwość wysyłki kurierem( nie dotyczą one mebli) oraz wysyłkę o wartości 0 złotych, do której należy doliczyć koszt wycenionego transportu. Wyceny transportów przygotowujemy indywidualnie w oparciu o rodzaj wybranego transportu, lokalizację dostawy oraz wielkość ładunku.

Bardzo prosimy o sprawdzenie stanu mebli podczas dostawy. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać protokół szkód w obecności kierowcy. Protokół ten jest podstawą reklamacji, bez niego nie jesteśmy w stanie uznać ewentualnych roszczeń.

Transport doładunkowy na terenie Polski

Transport doładunkowy polega na tym, że pojedyncze ładunki wielu nadawców są łączone przez spedytora, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy. W praktyce oznacza to, że dołączamy nasz ładunek do transportu, który realizowany jest w tym samym kierunku. Takie rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć koszty i w związku z tym jest najkorzystniejsze cenowo.

Usługa obejmuje dowiezienie ładunku pod wskazany adres, natomiast rozładowanie samochodu oraz wniesienie towaru do mieszkania leżą po stronie Klienta. Samochodem przyjedzie tylko jeden pracownik – kierowca, który nie zajmuje się rozładunkiem. Klient zobowiązany jest zapewnić sobie odpowiednią pomoc. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie w oparciu o miejsce dostarczenia oraz „gabaryty” danej dostawy.

Odbiór osobisty

Meble są dostarczane do Klienta jedynie za pośrednictwem firmy transportowej. 

Jedynie po wcześniejszym ustaleniu , jest możliwość odbioru osobistego.

Transport zagraniczny

Realizujemy także dostawy zagraniczne w oparciu o indywidualną wycenę kosztów. Zamówienia zagraniczne można robić poprzesz naszą stronę językową Bonbonkids.eu

 1. PŁATNOŚCI

  1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia.
  2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione Towary:
   1. przelewem elektronicznym - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
   2. przelewem - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
   3. kartą kredytową – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej,
   4. PayU/ PayPal - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sprzedawcy od PayPal, że o cała należność za Towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.
  3. Klient na dowód zakupu Towaru otrzymuje od Sprzedawcy paragon, a na jego żądanie fakturę VAT.
  4. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać także NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Towaru Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej.
  3. Sprzedawca informuje w szczególności, że zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów, której przedmiotem są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta będącego konsumentem, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  4. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności zamiast tego skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
  5. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów Towarów, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
  6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 poniżej. Do rozliczenia się Sprzedawcy z Klientem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji konsumenta: indywidualna kolorystyka, tkanina, wymiar.
   Wszystkie tapety i meble tapicerowane sprzedawane w sklepie są produkowane pod indywidualne zamówienie (wymiar, kolorystyka, tkanina) i nie podlegają pod prawo odstąpienia od umowy.


 3. REKLAMACJE WAD TOWARÓW

  1. Sprzedawca dostarcza Towar wolny od wad.
  2. Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilny.
  3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne.
  4. Jeżeli Klient żąda wymiany Towaru lub usunięcia wad Towaru, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli żądanie Klienta jest niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo w porównaniu z innym z możliwych żądań wymaga nadmiernych kosztów, w szczególności Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.
  5. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis oraz przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
  6. Pismo reklamacyjne Klient może wysyłać Sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: ul.Woronicza 33 lok C Warszawa 02-640 lub na adres e-mail: office@bonbonkids.pl
  7. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta, będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: (i) naprawy Towaru, (ii) wymiany Towaru na nowy albo (iii) obniżenia ceny Towaru, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
  8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy odesłać Towar wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: ul.Woronicza 33lok C Warszawa 02-640. Reklamacje bez dokonanego zwrotu reklamowanego Towaru do Sprzedawcy nie będą rozpatrywane. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  9. Na sprzedawane przez Sprzedawcę Towary może zostać udzielona gwarancja producencka. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona, Klientowi wydaje się oddzielny dokument gwarancji, w którym określone są jej warunki. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi sprzedanych towarów jest wyłączona wobec Klientów będących przedsiębiorcami.
  10. Produkty na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani reklamacji jeżeli są wykonane zgodnie z zamówieniem.

 4. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
  4. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń Towarów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
  5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
  6. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na stronie Sklepu, a także zawarcie umowy sprzedaży z rejestracją.
  7. Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w szczególności marketingowych, przesyłania informacji handlowych lub wiadomości Newsletter Sprzedawcy.
  8. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia. Na wniosek Klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z 01.07.2017 i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
  2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy z Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  4. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

 

Załącznik nr 1


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWYWZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy mogą Państwo wykonać w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy (np. poprzez wysłanie pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 1. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.

W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Zwroty prosimy przesyłać na adres:

BON BON KIDS SP. Z O.O.

UL. NARUSZEWICZA 27 

02-627 WARSZAWA 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    

....................., dn. ......................

  

................................................

  

................................................

  

imię, nazwisko i adres Konsumenta

   

..........................................

  

..........................................

  

..........................................

   

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 Ja/My(*), niżej podpisany/a/i ……………………………………. niniejszym oświadczam/y, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) odstępuję/my od umowy sprzedaży zawartej w dniu ………………… poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość* (*niewłaściwe skreślić) dotyczącej zakupu towaru……………………………………………

 


Data zawarcia umowy: _________________ r.
Imię i nazwisko Klienta konsumenta (-ów):______________________
Adres Klienta konsumenta (-ów): ___________________________
Numer zamówienia: ____________________
Numer paragonu/faktury: _________________________

  


_________________________________
(data i podpisy Klienta (-ów) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 * niewłaściwe skreślić w zależności od liczby osób podpisujących oświadczenie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl